Continguts i instruments de la segona avaluació


La segona avaluació és curta, de Reis a Falles vuit setmanes. Deixem el medi físic i passem a treballar unitats relacionades amb l'economia.

Continguts

UNITAT 3 L'ACTIVITAT ECONÒMICA
1. Què és una activitat econòmica? Classificació. Els factors productius. 
2. L'economia de mercat.
3. Els agents econòmics.
4. DEBAT: Treballen més les dones?

UNITAT 4 EL SECTOR PRIMARI
1. Les activitats dels sector primari. El sector primari en l'actualitat.
2. Els factors i els elements del paisatge agrari.
3. Els sistemes agraris i la seua distribució en el món. Els problemes: la fam, la contaminació.
4. DEBAT: TRANSGÈNICS O AGRICULTURA ECOLÒGICA?

UNITAT 5 EL SECTOR SECUNDARI
1.Les activitats del sector secundari. La població activa en el sector en l'actualitat.
2.Les matèries primeres.
3.Les fonts d’energia.
4.La indústria pesant i la indústria lleugera. Les tendències actuals de la indústria.
5.Els factors de localització de la indústria.
6. Els problemes medioambientals. L'economia sostenible.

Instruments
- Exercici de redacció a partir d'un esquema.
- Dos controls: unitat 4 i unitat 5 (60% de la nota)
- Activitats pràctiques com la realització d’un gràfic i comentar-lo.
- Activitats programa l'economia mundial i espanyola.
- Activitats al bloc i a classe.