Sobre els controls de la segona avaluació

QUÈ HE DE SABER I SABER FER
UNITAT 4 EL SECTOR PRIMARI
 • Quines activitats formen part del sector primari.
 • Quines són les característiques actuals del sector: població activa del sector  en l'actualitat en el món, diferències entre països i continents, tendència.
 • Quins són els factors naturals i els factors humans del paisatge agrari.
 • Identificar en una imatge els elements del paisatge agrari: tipus de cutiu, monocultiu, policultiu, agricultura intensiva i extensiva, sistema de cultiu, llatifundi i minifundi, parcel.les regulars o irregulars.
 • Caracteritzar els sistemes agraris segons siguen tradicionals o tecnificats i la distribució mundial (localització).
 • Analitzar un paisatge agrari per descriure el relleu, clima i elements humans i agraris.
 •  
UNITAT 5 EL SECTOR SECUNDARI
 • Definir el sector secundari. Quines activitats en formen part del sector.
 • La importància de la indústria: per què és una de les bases de l'economia, per què és un indicador del nivell de desenvolupament dels països.
 • Definir primères matèries, fonts d'energia, renovables i no renovables.
 • Identificar en una imatge les distintes fonts d'energia.
 • Quines són les fonts d'energia més emprades actualment i quins són els problemes que plantegen. 
 • Analitzar en un gràfic quina és la previsió del consum dels distints tipus d'energia.
 • Quines són les tendències actuals de la indústria: tecnologia punta, concentració i deslocalització.
 • Quins són els factors de localització de les indústries.
 • Quins són els principals problemes medioambientals.