Continguts i instruments de la tercera avaluació

QUÈ HAS DE SABER?

EL SECTOR SERVEIS
- Què és el sector serveis o terciari i quines són les activitats que intengren el sector.
- Saber definir i classificar les activitats segon que es consideren serveis a les persones, a les empreses i les de distribució.
- Raonar la diferència respecte dels sectors primari i secundari.
- Explicar la importància econòmica del sector actualment.
- Cóm és la seua distribució en el món.
- Definir el turisme.
- L'origen del turisme.
- Identificar els principals tipus de turisme en imatges.
- Quines són les tendències actuals.
- Valorar els efectes negatius de l'activitat turística i les possibles solucions
- Interpretar i comenttar un mapa de fluxos turístics.

EL SISTEMA MUNDIAL
- Què són els conjunts geopolítics i geoeconòmics que fomen el sistema mundial.
- Localitzar en un mapa el centre i la perifèria i explicar les desiguals relacions econòmiques.
- Elaborar un esquema de les característiques demogràfiques, socials, econòmiques dels països desenvolupats i subdesenvolupats.
- Raonar les causes i les conseqüències del subdesenvolupament.
- Què és l'Índex de Desenvolupament Humà i els indicadors que utilitza.

UN MÓN GLOBALITZAT
- Què és la globaització i quin són els elements que l'han facilitat.
- Quins són els agents i motors de la globalització
- Quines són les conseqüències positives i negatives.
- Les multinacionals i la globalització.
- Les denúncies dels moviments antiglobalització.

INSTRUMENTS

- Controls
- Anàlisi i comentari d'un mapa de fluxos turístics
- Elaboració de mapes dels problemes del món actual
- Elaboració d'un mural col.lectiu sobre El sistema mundial i la globalització