Continguts i criteris de l'examen del Medi Físic

Ja sabeu que el primer examen serà de les unitats 1 i 2. Els continguts que heu d'estudiar són:
 • El medi físic del Món i d'Europa (relleu, clima)
 • Els elements dels paisatges humanitzats i l'impacte medioambiental de les activitats dels humans
 • El relleu peninsular
 • La hidrografia
 • El clima i els paisatges naturals d'Espanya
Cóm aprovar?. Els criteris d'avaluació estan publicats al tauló de l'aula i seria bó que pareu atenció en què cal saber i saber fer per aprovar (que és el que tots desitgem).
 • En essència es tracta de saber localitzar els oceans i continents i els elements geogràfics més importants del món, d'Europa (relleu, rius, penínsules...), les zones climàtiques i els principals climes
 • De saber descriure les característiques del relleu, aigües dels continents i d'Europa
 • De saber diferenciar els factors i els elements del clima i descriure les característiques dels principals tipus de climes
 • Identificar els elements dels paisatges humanitats i descruire l'impacte medioambiental
 • De saber localitzar les principals unitats del relleu peninsular, rius i climes d'Espanya
 • Identificar els vessants dels rius peninsulars i explicar les seues característiques
 • Relacionar el clima amb els paisatges naturals d'Espanya
 • Naturalment, en l'examen hi haurà algún mapa, imatge i/o breu text
 • I cal tindre cura de l'ortografia, utilitzar el vocabulari correcte i redactar frases completes