Les economies europea i espanyola

Ja sabem què és una activitat econòmica i quina és la seua finalitat.
Amb el següent programa d'autoaprenentage i autoavaluació tractarem de saber més coses sobre l'economia que apareixen a l'esquema de la unitat que està en l'entrada anterior. A l'aula d'informàtica (i també a casa) heu d'accedir clicant en la imatge. És molt important que llegiu atentament la informació abans de passar a la pàgina següent per fer les activitats.