Recupera, que tu pots

 Notícies de la recuperació de la 2ª avaluació. Recupera, que tu pots
1. Continguts a recuperar: unitat 4 i unitat 5
2. Quan? Dimarts 20 d'Abril
3. Característiques de l'examen: constarà de 4 qüestions (2 de cada unitat)
4. Les preguntes seran similars a aquestes:

 • quines activitats frmen part del sector primari
 • quines són les característiques actuals del sector en l'actualitat respecte de la població ocupada en el sector i respecte de la tendència
 • quins són els factors naturals i els factors humans del paisatge agrari
 • identificar en una imatge els elements del paisatge agrari (tipus de cutiu, monocultiu, policultiu, sistema de cultiu, la grandària de les parcel.les...)
 • els sistemes agraris tradicionals i els sistemes tecnificats
 • Identificar les característiques dels sistemes agraris i la seua localització
 • Definir el sector secundari. Quines activitats en formen part del sector
 • La importància de la indústria: per què és una de les bases de l'economia, per què és un indicador del nivell de desenvolupament dels països
 • Definir primères matèries, fonts d'energia, renovables i no renovables
 • Identificar en una imatge les distintes fonts d'energia
 • Quines són les fonts d'energia més emprades actualment i quins són els problemes que plantegen
 • Quins són els factors de localització de les indústries