Continguts i instruments de la tercera avaluació

 Unitat 9 El sistema mundial
  • Què són els conjunts geopolítics i geoeconòmics
  • Localització dels conjunts que conformen el centre i la perifèria del món.
  • Les característiques socials, demogràfiques i econòmiques del món desenvolupat.
  • L'origen del Tercer Món i les seues característiques socials, demogràfiques i econòmiques.
  • Els indicadors de desenvolupament i l'IDH
Instruments
- Control de la unitat 9
- Treball en grup Un món desigual
- Treball en grup tríptic