menú

Escriu bé, sempre

Escriviu bé sempre.
Després de rebre les vostres contestacions de l'activitat és necessari un toc d'atenció. Fixeu-vos en la imatge tan preciosa que he trobat;  s'endivina un teclat i formes de papers escrits. Escriure bé sempre dóna bellesa a l'escrit. Encara que siga en internet.
Eixos noms propis han d'anar amb majúscula, eixos accents que existeixen i no es cobra per utilitzar-los, que són gratuïts. 
En el número 1 de contestacions, tenim a 3rB i en la darrera posició a 3rA. A què espereu? El termini s'acaba.